Dự thảo nghị quyết Đổi mới chương trình, SGK phổ thông – Quốc Hội

[DỰ THẢO]

QUỐC  HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
Căn cứ Điều 61 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
Căn cứ Luật giáo dục;
Sau khi xem xét Tờ trình của Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,
 
QUYẾT NGHỊ:
I. Mục tiêu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Mục tiêu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là tạo ra sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông của các nước phát triển trong khu vực và thế giới; bảo đảm học sinh học hết trung học cơ sở có tri thức phổ thông nền tảng, học sinh trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau trung học phổ thông có chất lượng, bảo đảm năng lực học suốt đời; đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam.
II. Yêu cầu và định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
1. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông phải quán triệt mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục của các cấp học quy định trong Luật giáo dục; khắc phục những hạn chế của chương trình, sách giáo khoa hiện hành; giáo dục học sinh phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi học sinh; đảm bảo hài hòa giữa “dạy chữ”, “dạy người” và định hướng nghề nghiệp; coi trọng giáo dục xã hội và nhân văn; ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu và trình độ người học; vừa bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc, vừa phù hợp với đặc thù của địa phương; đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đối tượng người học. Chương trình giáo dục phổ thông phải được xây dựng thành một chỉnh thể, nhất quán, liên thông giữa các cấp học; bảo đảm sự kế thừa và phát triển, phù hợp với quan điểm học suốt đời; thực hiện tốt việc phân luồng để học sinh có thể tham gia thị trường lao động, góp phần tạo sự cân đối về trình độ và cơ cấu nguồn nhân lực.
2. Nội dung giáo dục phổ thông phải được lựa chọn từ những tri thức cơ bản, những giá trị lịch sử, văn hóa tinh hoa của dân tộc và nhân loại, những thành tựu khoa học tiên tiến, bảo đảm tính cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo và năng lực tự học; cân đối giữa dạy kiến thức với giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử, văn hóa dân tộc cũng như định hướng nghề nghiệp; bảo đảm nền tảng văn hóa cơ bản.
3. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; tập trung dạy cách học và tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức của người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy, học và trong quản lý giáo dục; đa dạng hóa các hình thức tổ chức giáo dục trong và ngoài lớp học.
4. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo yêu cầu phát triển năng lực người học;đổi mới công tác thi theo hướng đánh giá thực chất, hiệu quả và khách quan, trung thực; đổi mới cách tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng đơn giản, hiệu quả, cung cấp các dữ liệu tin cậy cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đánh giá kết quả giáo dục phải dựa vào chuẩn chương trình, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, góp phần điều chỉnh hoạt động dạy và học; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chống tiêu cực và bệnh thành tích trong kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục.  
5. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông phải bám sát điều kiện thực tiễn của đất nước, đảm bảo tính khả thi về thời lượng học tập, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục…
III. Nội dung cơ bản đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
1. Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; từ đó đổi mới mạnh mẽ cách lựa chọn nội dung giáo dục, cách dạy, cách học và cách kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục.
2. Chương trình được xây dựng theo hướng tăng cường tích hợp ở cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở, phân hóa rõ dần từ cấp Tiểu học đến cấp Trung học cơ sở và sâu hơn ở cấp Trung học phổ thông. Ở cả ba cấp học, các môn học và hoạt động giáo dục đều phải quán triệt quan điểm tích hợp. Cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở xây dựng một số môn học tích hợp các mạch kiến thức theo các lĩnh vực liên ngành. Cấp Trung học phổ thông thực hiện phân hóa bằng tự chọn, chương trình có một số ít môn học bắt buộc và có nhiều môn học, chuyên đề học tập tự chọn đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực, kĩ năng, năng khiếu, tiếp cận nghề nghiệp của học sinh.
3. Toàn quốc thống nhất một chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Các nhà trường phổ thông xây dựng chương trình giáo dục nhà trường dựa trên chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia quy định mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung giáo dục bắt buộc đồng thời hướng dẫn các nội dung giáo dục mở rộng (cùng với thời lượng) để các nhà trường vận dụng xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện của mình.
4. Công khai các yêu cầu, tiêu chí đánh giá sách giáo khoa để làm căn cứ cho việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn đủ một bộ sách giáo khoa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn các bộ sách giáo khoa hoặc các cuốn sách giáo khoa khác. Tất cả sách giáo khoa phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt trước khi sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Phát triển các loại tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng sự đa dạng vùng miền; đặc biệt chú trọng các tài liệu hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
Từng bước biên soạn, thử nghiệm và sử dụng sách giáo khoa điện tử ở những nơi đã có đủ điều kiện.
5. Đổi mới đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới công tác quản lý; sắp xếp lại hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho các trường sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo giáo viên chất lượng cao và nghiên cứu khoa học giáo dục; xây dựng đội ngũ chuyên gia về phát triển chương trình giáo dục phổ thông và biên soạn sách giáo khoa. Đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; chế độ, chính sách ưu đãi nhằm thu hút người có năng lực, trình độ về làm công tác giảng dạy, quản lý tại các trường, khoa sư phạm và các cơ sở giáo dục phổ thông.
6. Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách cụ thể và chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương đầu tư cơ sở vật chất-kĩ thuật các nhà trường phổ thông và huy động các nguồn lực đảm bảo thực hiện thành công việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
IV. Tiến độ thực hiện
1. Lần lượt thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới trên phạm vi toàn quốc theo cả ba cấp học, bắt đầu ở lớp 1, lớp 6 và lớp 10 từ năm học 2018-2019; đến năm học 2020-2021 (đối với cấp Trung học phổ thông), năm học 2021-2022 (đối với cấp Trung học cơ sở) và năm học 2022-2023 (đối với cấp Tiểu học) đều thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới ở lớp cuối của mỗi cấp học.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điều kiện tối thiểu thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới đối với cơ sở giáo dục phổ thông.
3. Việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, tổ chức thử nghiệm, đánh giá, chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa và chuẩn bị các điều kiện tối thiểu thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới của các cơ sở giáo dục phổ thông phải được tiến hành khẩn trương, chu đáo để đạt được mục tiêu nêu trên. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông chưa đảm bảo điều kiện tối thiểu, nhà nước phải đầu tư để chậm nhất là 2 năm sau chương trình và sách giáo khoa mới được thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, hàng năm báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả và tiến độ thực hiện. Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục; Đề án xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật trường phổ thông đáp ứng điều kiện tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm huy động, tập hợp các nhà khoa học, các nhà sư phạm, các cán bộ quản lý giáo dục am hiểu, có kinh nghiệm về giáo dục phổ thông và các giáo viên giỏi tham gia biên soạn, thử nghiệm, thẩm định chương trình, sách giáo khoa mới và hướng dẫn áp dụng đối với các địa bàn khác nhau; chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật giáo dục và năng lực thực tế đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chỉ đạo đổi mới chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên; tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng để giáo viên phổ thông có đủ khả năng giảng dạy theo chương trình, sách giáo khoa mới.
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, biên chế, xây dựng chính sách đối với giáo viên để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ở địa phương; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiến hành nâng cấp và xây dựng trường, lớp, trang thiết bị giáo dục phổ thông đạt yêu cầu tối thiểu  và hướng tới đạt chuẩn hoá.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong phạm vi trách nhiệm của mình.

 • http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/quoc-hoi-che-de-an-doi-moi-giao-duc-1-7-ty-usd-2977660.html
  Hehe, bác Phạm Vũ Luận thuyết phục Quốc Hội chi tiền phen này mới khó đây !
  Dạ bác để em trả lời cho các bác Quốc Hội :
  – Một là, viết sách giáo khoa thì có gì mà không khả thi? Cứ đưa cho chuyên gia viết là khắc ổn, mong Quốc Hội tin tưởng. “Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng”, các vị đã viết SGK cũ rồi thì không cho tham gia viết SGK mới nữa, mời các cụ nghỉ hưu cho khỏe, vui thú điền viên, tránh cản trở con cháu.
  – Còn vị nào dân tộc thiểu số hỏi xem đột phá là ở đâu? Dạ đột phá trước tiên là ở chỗ viết sách mới, chứ SGK cũ mẻm, thầy cô tụng đi tụng lại bao nhiêu năm rồi, kiến thức xơ cứng, không có học hành nghiên cứu gì thêm cả, chính các thày cô cũng ngán đến tận cổ, nói gì học sinh. Cơ mà, cái đột phá lớn nhất, em hi vọng, là lần này, ta sẽ tham khảo sách giáo khoa nước ngoài để viết SGK mới. Chính là cái yếu tố nước ngoài này nó sẽ gây ra thay đổi rất lớn, không kém gì việc thay đổi thi cử !
  – Thứ ba, em cho là thay đổi phải theo hướng giản dị, nhẹ nhàng hơn, nhưng nắm những điều chính yếu. Chứ trước đây mọi thứ rậm rạp, nặng nề quá, làm mọi người rối óc lên! Em cũng hi vọng Bộ Giáo dục đi đầu trong việc minh bạch, dân chủ, cho mọi người giám sát, như Bộ đang làm từ hổi đầu tới nay.
  – Thứ tư, mong Quốc Hội mau mau duyệt để chi tiền, nếu QH không muốn chi ngay một cục thì chi từ từ từng phần. Thấy kết quả hay quá thì Quốc Hội cho chi tiếp !

 • Đây là tư duy kiểu vừa làm vừa tính, không có một kế hoạch, một định hướng rõ ràng., cứ thí điểm, thí điểm mãi, và cứ giải ngân, giải ngân mãi cuối cùng hết khóa các cụ sau khi ăn một đống tiền là xong.
  Chỉ khổ tiền thuế của dân.
  Nói chung là một đề án cấp quốc gia, tiêu tốn nhiều tiền như vậy không thể ngồi vẽ vời trên giấy theo những ý nghĩ chủ quan được mà phải có số liệu thống kê cu thể, có trao đổi phản biện của các chuyên gia kỹ càng. Một vấn đề, dù to , dù nhỏ, dù dễ, dù khó đến đâu, nếu có sự chuẩn bị chu đáo sẽ thành công. Không nhiều thì ít. Còn ngược lại cứ vừa làm, vừa tính thì thất bại luôn từ lúc chưa thực hiên. Het.

  • Phải các cụ có được tiền mà ăn đã mừng! Chỉ sợ các cụ làm trối chết mà vẫn chẳng được ăn ấy chứ! Vì dân Việt Nam mình chỉ thích kêu gọi từ thiện mà thôi.Tức là ngồi ăn không mà không phải làm gì ấy ! Cho nên hễ cứ bảo bắt tay vào làm là họ kiếm cớ nọ cớ kia chối đây đẩy.
   “Chỉ khổ tiền thuế của dân”! Ối giời, thật là quý quá ! Lời vàng lời ngọc !

  • Tiền thì quấn chặt vào thắt lưng ấy ! Rồi chỉ muốn người khác làm không công cho mình thôi ! Cho nên tôi thấy người ta khảo cổ, tìm ra những hũ to đầy tiền mốc meo han rỉ từ đời nào ấy, là tôi nghĩ đến những kẻ keo bẩn ngu ngốc, cướp được bao nhiêu tiền bạc công sức mồ hôi nước mắt của người khác rồi đem chôn xuống đất. Lộn cả ruột !
   Này anh hoang, Bộ GD làm việc minh bạch công khai có dân theo dõi nhé ! Anh đóng góp ý kiến thì đóng góp vào từng vấn đề, chứ đừng có nói khơi khơi rồi cản trở trù ẻo người ta nhé !

 • Người ta có câu “Tiên học lễ hậu học văn”. Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, chọn hai sự này để dạy trước hay sau đều đã lạc hậu. Theo tôi nếu sửa đổi nghiêm túc, nên đưa môn học làm Người vào làm môn học quan trọng nhất. Học làm Người cũng không phải nghiên cứu nhiều. Ta cứ theo mẫu người văn hóa, văn minh hiện nay để học. Copy mẫu người văn minh học cái đã, học được mới tính xin kinh phí đổi mới sáng tạo mẫu người mới cũng chưa muộn. Các bác lãnh đạo ạ. Ý kiến này nếu kiểm duyệt xóa cũng xin cho biết lý do để tôi rút kinh nghiệm để không làm phiền ban biên tập HTN nữa.

 • “Dự thảo nghị quyết Đổi mới chương trình, SGK phổ thông -2014” dùng quá nhiều ngôn từ sáo rỗng, kiểu công văn hành chánh, nghe đơn diêự, tẻ nhạt, chung chung, không có trọng tâm, không cụ thể vấn đề nào là chủ yếu trong việc đổi mới sách giáo khoa. Vậy mà lại được định giá bằng một con số khá cụ thể là 34 ngàn tỷ đồng ! Đó là đồng tiền đóng thuế của người dân, chứ đâu phải là lá cây rừng?
  Theo tôi thì ngành giáo dục nên cắt giảm bớt phân nữa thời lượng chương trình phổ thông giảng dạy như hiện nay, Ví dụ cụ thể như: các phượng trình lượng giác, vi phân, tích phân, các biểu đồ địa lý phát triển kinh tế thế giới, các công thức hóa học… mà sau khi ra trường, người ta chẳng bao giờ ứng dụng gì được vào cuộc sống hàng ngày. Như vậy là đào tạo lãng phí !
  Học sinh phải được học những cái quan trọng, thiết thực nhất đến đời sống hàng ngày như: sơ cấp cứu các loại tai nạn, tự vệ cho bản thân, lịch sự lễ độ với mọi người, cách hành xử trong cuộc sống, Giới thiệu cho học sinh những kỹ năng sống, các môn nghệ thuật, một số luật lệ hiện hành, những nguy hiểm tác hại của cờ bạc,rượu chè, SIDA và ma túy… Quan trọng nhất đó là nhà trường phổ thong phải dành nhiều thời gian để dạy đạo đức cho học sinh, Sau này các em sẽ trở thành công dân tốt, không tham lam trộm cắp (tham nhũng như hiện nay), làm thiệt thòi mọi người và đất nước…
  Nói chung là phải làm sao cho học sinh thích thú đến trường, yêu thích các môn học mà mình tự chọn, không còn thời gian với các trò đá gà , cờ bạc, hút chích, chơi gamme Không nên gò ép, áp lực, bắt buộc thi cử nặng nề như hiện nay, phải học những môn học mà mình không thích hoặc không học được.
  Cải cách giáo dục làm sao để các em có tài liệu để học, Trường hợp các em nghèo hiếu học mà không có tiền để mua 2 quyển sách (phải đi ăn cắp), dù ngành giáo dục có cải cách vạn lần đi nữa, thì cũng không có tác dụng gì hết !

 • >