Ban tuyên giáo

Phụ lục 7 – Đổi mới thi

ĐỔI MỚI THI – CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Một trong những vấn đề bức xúc của giáo dục phổ thông (GDPT) nước ta là phải đổi

>