Dương Trọng Tấn

Lấy bài toán làm trung tâm – Dương Trọng Tấn

Có quan điểm “giáo dục phải lấy người học làm trung tâm”. Nhất trí! Có người hỏi “như thế nghĩa là thế nào?”. Bắt đầu bí. Hỏi thêm “[thiết kế]bài giảng như thế nào thì

>