Long Biên

Từ kẻ sĩ thời xưa đến trí thức ngày nay – Long Biên

TỪ KẺ SĨ THỜI XƯA ĐẾN TRÍ THỨC NGÀY NAY Long Biên tên thật là Huỳnh Cao Trí [1931(?) – 1995] Nguồn: http://chimviet.free.fr/thoidai/longbien/longbien_KeSiDenTriThucGN.htm Trong bài nầy, chúng ta thử tìm hiểu những đặc tính của kẻ

>