Võ Phiến

Sa kê – Võ Phiến

Trích từ tập Quê Hương Tôi – tùy bút của Tràng Thiên (Võ Phiến) (Nhã Nam và NXB Thời Đại năm 2012). Đất Nam Việt phì nhiêu, hoa quả ở Nam Việt phong phú tràn

>