Vũ Bằng

Vịt Đực – Vũ Bằng

(Trích Bốn-mươi-năm “Nói Láo” của Vũ Bằng, tủ sách Việt Nam Danh Tác, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn). Trong suốt thời kỳ làm “Vịt Đực” đường Cột Cờ, những vở kịch bi hài

>