Vương Trí Nhàn

Nhà Trần thời hậu chiến – Vương Trí Nhàn

Trên con đường lấy lịch sử để giải thích hiện tại, có một việc tôi đang muốn dành thời gian để  làm là đọc lại sử nước mình những năm sau chiến tranh – ta hay

>