npv

Tội “tặng văn” – Hà Huy Khoái

Đạo văn thì ai cũng công nhận là “tội” rồi, nhưng “tặng” văn có phải là tội không? Và nặng hơn hay nhẹ hơn tội “đạo”? Gần đây có “đồng chí” phát tán nhiều bài

Từ kẻ sĩ thời xưa đến trí thức ngày nay – Long Biên

TỪ KẺ SĨ THỜI XƯA ĐẾN TRÍ THỨC NGÀY NAY Long Biên tên thật là Huỳnh Cao Trí [1931(?) – 1995] Nguồn: http://chimviet.free.fr/thoidai/longbien/longbien_KeSiDenTriThucGN.htm Trong bài nầy, chúng ta thử tìm hiểu những đặc tính của kẻ

>