How We Learn

Governance rss

Trường Đại học Hà Nội: Một số kinh nghiệm quản lý – Nguyễn Xuân Vang

(8)
20/08/2014

VeDIAL: Bản gỡ băng bài tham luận của Nguyễn Xuân Vang (Đại học Hà Nội) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 3: Hanoi University: Some Management Experiences. Hôm nay, lần đầu tiên tôi trình bày kinh nghiệm từ cách đây 6 năm. Kinh… Read More ›

Quản trị đại học: Có thể và chưa thể – Bùi Trân Phượng

VeDIAL: Bản gỡ băng bài tham luận của Bùi Trân Phượng (Đại học Hoa Sen) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 2: University Governance in Vietnam: Cans and Cannots Tôi xin lỗi, bởi vì khi nhận lời tham gia vào hội thảo của… Read More ›

Hệ thống quản trị và quản lý thích hợp – Lâm Quang Thiệp

VeDIAL: Tham luận của Lâm Quang Thiệp (Đại học Thăng Long) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại: Presentation 7: An Appropriate System of Governance and Management for Vietnam’s Higher Education MỘT SỐ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG GDĐH VIỆT NAM LIÊN… Read More ›

Vai trò của các ủy ban và giảng viên trong Đại học Mỹ – Phạm Hữu Tiệp

VeDIAL: Anh Pham Hữu Tiệp (ĐH Arizona) không về Sài Gòn mùa hè này. Anh Tiệp đã gửi bài tham luận cho chúng tôi qua email. Bài tham luận của anh Vũ Hà Văn mà chúng tôi đã đăng có tham chiếu tới bài viết này của anh Phạm Hữu Tiệp.   Hội thảo VED… Read More ›

Đại học Mỹ: Vai trò của giảng viên – Vũ Hà Văn, Quý Hiên (ghi)

VeDIAL: Tham luận của Vũ Hà Văn (Đại học Yale) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 12: Developing Faculty Members. Trong bài này tôi sử dụng nhiều ý tưởng và tư liệu từ một bài báo của anh Phạm Hữu… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.