How We Learn

Quality rss

Đảm bảo Chất lượng và Kiểm định chất lượng trong GDĐH – Đỗ Thị Ngọc Quyên

(1)
05/09/2014

VeDIAL: Tham luận của Đỗ Thị Ngọc Quyên (ĐH Melbourne, Úc) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.   Xây dựng và hoàn thiện hệ thống Đảm bảo Chất lượng và Kiểm định Chất lượng trong GDĐH Việt Nam – một số đề xuất Mở đầu Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong giáo dục… Read More ›

Chia sẻ chi phí – rào cản hay tiền đề cho phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam – Phạm Hùng Hiệp, Trần Ngọc Anh

VeDIAL: Tham luận của Phạm Hùng Hiệp (Đại học Văn hóa Trung Hoa, Đài Loan) và Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 9: Is Cost sharing policy Supporting Or Obstructing The Development of Vietnamese Higher Education…. Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.