How We Learn

Thư viện rss

Nơi lưu trữ và chia sẻ các tài liệu bổ ích về giáo dục

Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác – Thủ Tướng Chính Phủ

(1)
26/12/2014

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;… Read More ›

Dự thảo Nghị định về Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ – Chính Phủ

DỰ THẢO   NGHỊ ĐỊNH Dự thảo Nghị định về Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo… Read More ›

Mạng giáo dục “Trường học kết nối” – Bộ GD ĐT

Mục đích, yêu cầu Mục đích “Trường học kết nối” tại địa chỉ website http://truonghocketnoi.edu.vn là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với mục đích sau: – Tổ chức và quản lí các hoạt động đào tạo, tập huấn,… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.