Đề án Đổi mới giáo dục – Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT

Tên đầy đủ của đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu côngnghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Bản báo cáo tóm tắt đề án dài 20 trang A4, xin vui lòng download báo cáo ở đây.

Đề án gồm 5 phần và 8 phụ lục:

“Đề án gồm 5 phần: (1) Sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; (2) Thực trạng giáo dục và đào tạo Việt Nam; (3) Định hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; (4) Tổ chức thực hiện; (5) Những vấn đề xin ý kiến Trung ương.

Kèm theo Đề án có 08 phụ lục”.

 Học Thế Nào xin trích đăng một số đoạn.

Ban Chấp hành Trung ương cho rằng đây là vấn đề lớn, hệ trọng và phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, do đó cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, tạo sự thống nhất cao để ban hành nghị quyết vào một thời điểm thích hợp. Tại Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Đề án để trình Ban Chấp hành Trung ương.

II. Quan điểm chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

* Phương án 2:

Các văn kiện của Đảng về giáo dục đã nêu nhiều quan điểm chỉ đạo còn nguyên giá trị phải tiếp tục được quán triệt và thực hiện: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước; giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; mục tiêu của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phát triển giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, những tiến bộ khoa học – công nghệ và củng cố quốc phòng – an ninh; đa dạng hóa các loại hình giáo dục; học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn liền với giáo dục gia đình, xã hội; thực hiện công bằng trong giáo dục; ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng diện chính sách.

Để tiến hành thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong hoàn cảnh hiện nay, cần quán triệt thêm một số quan điểm chỉ đạo sau:

1. Giáo dục là một nhân tố giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, cần được ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; ưu tiên lãnh đạo và đầu tư về tài chính và nhân lực.

2. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức (nâng cao dân trí) sang tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học (năng lực công dân).

3. Chuyển phát triển giáo dục chủ yếu theo mục tiêu số lượng sang phát triển theo mục tiêu vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, vừa đáp ứng yêu cầu số lượng theo nhu cầu nhân lực của xã hội; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và dân chủ hóa giáo dục.

4. Chuyển hệ thống giáo dục cứng nhắc, thiếu liên thông sang hệ thống giáo dục mở; hình thành cơ chế học tập suốt đời gắn với xây dựng xã hội học tập; thực hiện xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

5. Phát triển giáo dục phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển hài hòa, bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giáo dục các vùng, miền.

6. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập để phát triển đất nước. Việc hội nhập phải trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa và độc lập dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển bền vững giáo dục nước nhà.

III. Mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tới năm 2030

Các mục tiêu được nêu trong Đề án là mục tiêu định hướng, vì vậy Đề án không nêu số liệu cụ thể như trong các Chiến lược đã được ban hành. 

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả giáo dục; khắc phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc trong xã hội để giáo dục và đào tạo trở thành một nhân tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và hội nhập quốc tế.

a) Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, yêu gia đình, yêu Tổ quốc; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả – thực học, thực nghiệp; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước;

b) Xây dựng nền giáo dục mở, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng. Hệ thống giáo dục được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc.

 

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giáo dục mầm non tập trung giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, góp phần hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp 1.

Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và thực hiện miễn học phí trước năm 2020 cho đối tượng này. Từng bước chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non. Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng, phù hợp với điều kiện và yêu cầu của từng địa phương.

b) Giáo dục phổ thông tập trung nâng cao dân trí, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), tin học, năng lực thực hành và vận dụng kiến thức vào thực t
iễn.

Xây dựng mới chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh kết thúc lớp 9 phải có tri thức phổ thông nền tảng, cơ bản; học sinh trung học phổ thông phải được tiếp cận nghề nghiệp và được chuẩn bị tốt cho giai đoạn học sau phổ thông. Thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020.

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, phấn đấu đến năm 2020 có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương.

c) Giáo dục nghề nghiệp tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và xuất khẩu.

d) Giáo dục đại học tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự đổi mới tri thức, sáng tạo của người học.

Có mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; phát triển một số trường ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phong phú về công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội.

đ) Giáo dục thường xuyên tạo cơ hội cho mọi người, nhất là ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, các đối tượng diện chính sách được học tập ở mọi lúc, mọi nơi, mọi trình độ nhằm nâng cao dân trí, trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi nghề nghiệp đối với người lao động; củng cố bền vững kết quả xóa mù chữ.

IV. Nhiệm vụ và giải pháp

Để thực hiện được những quan điểm và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Đề án đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp.

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với quá trình đổi mới giáo dục, trước hết là đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục

Nhiệm vụ và giải pháp này nhằm thay đổi nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về giáo dục. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa trước mắt, vừa lâu dài quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục (mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục) theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học

Nhiệm vụ và giải pháp thứ hai nhằm chuyển từ giáo dục chủ yếu nhằm trang bị kiến thức sang mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực người học.

3. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan, chính xác, theo yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học

Nhiệm vụ và giải pháp thứ ba nhằm xây dựng hệ thống đánh giá kết quả giáo dục một cách khoa học, hiệu quả, góp phần tạo ra một nền giáo dục thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. 

4. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

Nhiệm vụ và giải pháp thứ tư nhằm khắc phục những bất hợp lý của hệ thống giáo dục khép kín, thiếu mềm dẻo, thiếu liên thông; xây dựng hệ thống giáo dục mở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và tăng hiệu quả giáo dục.

5. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục; coi trọng quản lý chất lượng. Quản lý tốt là tiền đề căn bản để dạy tốt và học tốt

Để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, điều đặc biệt quan trọng là phải đổi mới căn bản quản lý giáo dục; trong đó tập trung vào việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của ngành giáo dục, vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội; đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục.

6. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo

Nhiệm vụ và giải pháp thứ sáu nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, gương mẫu về trách nhiệm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; đây là giải pháp then chốt bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới giáo dục.

7. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, tăng cường cơ sở vật chất, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục

Nhiệm vụ và giải pháp thứ bảy khẳng định nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong tổng đầu tư xã hội cho giáo dục, đồng thời vẫn đa dạng hóa và phát huy hiệu quả các nguồn đầu tư khác cho giáo dục.

8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lí để giải quyết tốt những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới giáo dục; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục đại học để nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần phát triển khoa học và công nghệ của quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế.

9. Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo

Chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo nhằm tranh thủ các nguồn lực, vận dụng có chọn lọc và sáng tạo kinh nghiệm và các mô hình giáo dục tiên tiến đi đôi với phát huy nội lực, giữ vững bản sắc dân tộc, độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thành lập Uỷ ban quốc gia đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị qu
yết.

2. Các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, bổ sung các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương và hàng năm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện.

3. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo kịp thời thể chế hóa những nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết; rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục và đào tạo, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản để thực hiện Nghị quyết.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

5. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến các cấp ủy đảng, chi bộ và đảng viên; chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.

 • Bác namviet cười cái đoạn cuối cùng à ? Không sao, không sao, ý tưởng tốt rồi cứ tổ chức thực hiện là sẽ tốt thôi. Đêm hôm qua tôi nằm suy nghĩ, cũng định sáng nay yêu cầu bạn HTN phải đăng những bài báo về chủ trương giáo dục của ta chứ, để chúng ta còn phản biện chứ ! Thì sáng nay đã thấy đây rồi, hoan hô bạn NPV! Đấy hồi xưa có bao nhiêu bác ra sức phản biện về trí thức đấy, chửi bới om sòm khắp các blogs các báo đấy, thế các bác đâu hết cả rồi ? Các bác không có ý kiến ý cò gì nữa à ? Sao các bác bảo trí thức thì phải phản biện cơ mà ? Đột nhiên trí thức của ta lại biến đâu mất cả, kỳ thật ! Chứ tôi xem ở trên các báo, comments đã bị kiểm duyệt thì chớ, mà toàn là ý kiến dở hơi thì lại được đăng không à. Cho nên tôi mới nóng ruột quá, chủ trương chính sách đang ra ào ào thế này, mình phải có ý kiến ngay chứ, nếu không đến lúc họ làm trái ý mình, thì lại giãy đành đạch lên. Bác le bao phuc ơi ?!

  • Bạn hỏi tôi xin trả lời thật ngắn nhé (nói chuyện riêng ngại). Nếu như bạn cũng làm một cái Fb như của Thanh Hải thì tôi có thể tha hồ trao đổi. Tôi thấy bạn thẳng thắn và rộng lượng. Chỉ xin tiết lộ là tôi mới đọc được cái đầu đề thế là bao nhiêu thơ bút tre, hình ảnh diễn viên hài Trí Trung vai táo GT hiện lên làm mình không thể tập trung được để đọc tiếp. Tay bủn rủn giã rời nên chỉ ký hiệu một cái để báo cáo HTN biết là vẫn có người quan tâm đến công việc của bạn ấy từng ngày. Cái lạ là tên đề án hôm trước TT cũng đã nhắc tới trên TV nhưng mình không bị như thế.
   HTN: Ta không nên để cái vẻ bên ngoài đánh lừa. Bản báo cáo này các bạn đọc có thể thấy không thích, hoặc ghét. Vì cái “giọng văn” choang choang ấy thực ra nó là một thể văn. Đây là thể văn báo cáo. Đề án này do Ban cán sự Đảng của Bộ GD gửi lên TW Đảng để được thông qua. Vậy nên thể văn mà họ dùng là thể văn báo cáo của Đảng. Người trong Đảng họ đọc một cái là hiểu ngay nội dung Đề án này muốn nói gì. Còn người ngoài phải chịu khó đọc và bóc tách một chút. Cũng như các thể văn Tin Mừng, Tông Đồ, Khải huyền của Ki tô giáo, linh mục đọc cái hiểu ngay, người thường đọc phải bóc tách các thông điệp rất vất vả.
   Các phần “kỹ thuật” của cải cách giáo dục, được đặt vào phần phụ lục của đề án này. Phần này được viết bằng thể văn bình thường, đọc dễ hiểu lắm, chúng tôi sẽ đăng tải trong ngày mai và ngày mốt. Mong các bạn đón đọc và bình luận.

   • Bạo gan sửa một chữ của HTN. “Người trong Đảng họ đọc một cái là hiểu ngay nội dung Đề án này muốn nói gì.” Theo tôi là người của ban cán sự …

   • bác namviet ơi, em chưa dám chắc là các bác ở ban tuyên truyền TƯ cũng hiểu nghĩa của những từ các bác đó dùng. Đơn giản là em sống trên quê hương của Marx và Engels nhưng họ có lẽ có ý tưởng khác với XHCN mà hiện tại ở VN ta đang trải nghiệm. Em không dám bàn đến mấy văn bản của Đảng, vì đều trìu tượng và cao siêu. Tốt nhất là nhìn vào việc làm và kết quả. Cứ như bên này hôm qua vừa bầu cử xong, đảng liberal của anh Rösler gốc Việt bị ra khỏi quốc hội với số phiếu bầu thấp nhất từ trước tới nay trong LS của ĐẢng FDP. Nói chung là cứ có bầu cử dân chủ thì có kết quả ai lãnh đạo tốt, ai lãnh đạo kém. Em cũng không vì thế mà tuyên truyền cho đa đảng ở VN, vì như bác biết là…trình độ dân trí thấp. À, em quên, trình độ của người làm lãnh đạo và cả cách ứng xử của họ cũng có văn hóa hơn ta. NGhĩa là, một khi bị mất phiếu bầu do dân không còn tín nhiệm một đảng nào đó, thì đảng đó nhận ngay là có sai lầm trong đường lối và tự rút lui, rút kinh nghiệm. ĐẢng thua có cay cú, nhưng cũng biết chúc mừng đảng khác thắng cuộc. Đấy, ý em là các nhà lãnh đạo và dân ta nên học các ứng xử trong chính trường và cuộc sống một cách có văn hóa. Em thấy bất bình là nhiều trí thức 30, 40 ở VN, trên FB không hiểu có thời gian nhiều hơn mấy chị em nội trợ bên này hay sao mà toàn ngồi thóa mạ cá nhân nhau, chứ chẳng thấy đóng góp vào sự đổi mới tư duy, củng cố văn hóa Việt gì cả. Mà FB của em không phải public, chỉ để liên lạc cá nhân với bạn bè thân, sao bác lại đưa ra đây ạ!

   • Bác namviet hỏi tôi đấy ạ ? Bác làm tôi hơi xấu hổ, ông M. Zuckerberg chắc là chẳng lấy được của tôi xu nào với cái Facebook của ông ấy đâu, hihi, tài năng tin học của tôi nó hạn chế lắm ạ!

   • Tôi xin lỗi hai bạn vì đã đề cập tới cái fb, thực tình ý tôi chỉ muốn nói đến mặt tích cực của fb mà quên mất cái mặt còn lại của nó.

  • Có người nhớ Lê à. Hắn bị out rồi. Diễn đàn này cũng kiểm duyệt dữ dội còn gì? Tôi cựu đồng ngũ của hắn cũng vì hâm mộ bác Châu mà vào đây chơi tí. Nhưng sẽ chả to tiếng. Bị chém uổng mạng.

   • Trên fb của GS Ngô Bảo Châu cũng thấy một ý kiến để làm HTN khác trước. Đợi xem sao vì dù sao tôi cũng thấy HTN giá trị hơn cái mọi người đang bàn nhưng không dám nhắc tên.

 • Việt Nam, ở Đông nam Á, được xếp vào nhóm những nước có nhân công rẻ nhưng không chuyên môn. Ta cho ra những sản phẫm hạng thấp (bas de gamme).
  Hiện trạng này, tay nghề nhân công của ta chưa cao, giáo dục có trách nhiệm ít nhất là một phần.
  Đề án đổi mới giáo dục lướt sơ qua thì tốt lắm. Về lý thuyết ta không thua ai cả.
  Tạm thời, tôi tiếc hai ba chuyện:
  . các ý trong đề án, có hệ thống, nhưng không mới. Ta rất cần những ý và biện pháp cải tổ đột phá để có thể bắt kịp trào lưu và đồng thời đón đầu tiến triển của các nước khác.
  . trào lưu giáo dục hiện đặt cơ sở trên sự tự do học thuật, tự chủ, tự quản cho các trường và các diễn viên trong giáo dục. Đề án ta còn tập trung nhiều.
  . trong các cơ quan thi hành đề án hoàn toàn vắng bóng các trường sư phạm và các nhà giáo dục có kinh nghiệm và có suy nghĩ. Để các cơ quan chính trị điều khiển việc thi hành dự án, tôi e …

 • Đọc qua thì phải công nhận tinh thần là có đổi mới thật, có vẽ hiện đại, chắc lá các bác ấy cũng tham khảo các mô hình giáo dục hiện đại hiện nay. Tuy nhiên điều cần suy nghĩ (sẽ nói từ từ) là mục tiêu tổng quát của nó (mà một phần thể hiện ở tựa đề báo cáo) và cách cách làm, cách triển khai. Nói thật là mình nghi quá !

 • “Hệ thống giáo dục được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc.”
  Bác nào cho em hỏi căn cứ vào đâu để đánh giá giáo dục “hiện đại hóa” “xã hội hóa” “dân chủ hóa”. Khi giáo dục “giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa” và “bản sắc dân tộc”

 • Tôi nhớ mãi 5 Điều Bác Hồ Dạy
  Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
  Điều 2: Học tập tốt, lao động tốt
  Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
  Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt
  Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  Tự hỏi giáo dục giúp tìm ra đường lối hay Đường Lối giúp đổi mới giáo dục?
  Học để làm người hay để làm người viết đường lối đây?

 • – Nói thật lòng, tuy rất trân trọng trí tuệ công sức của những người biên soạn đề án Đổi mới toàn diện nền GD nhưng mới đọc nguyên văn cái tên của đề án này thôi là thấy… mất hứng rồi. Cái gì mà dài ngoằng thế này: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
  – Về “cái định hướng XHCN” gắn phía sau thì ai cũng biết rồi cớ gì phải la lên hoài vậy? Nhưng quan trọng hơn, chẳng lẽ đổi mới Gd chỉ nhằm “đáp ứng yêu cầu trong điều kiện kinh tế thị trường” thôi sao? Đổi mới GD chỉ phục cho Kinh tế, cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa thôi à? Thực ra, GDĐT trước hết là phải hướng đến vấn đề xây dựng CON NGƯỜI cho thật ok, thật ngon lành cả về trí tuệ lẫn phẩm chất đạo đức. Có con người ok rồi thì những chuyện tiếp theo sẽ ok thôi. Vì cái tệ hại của nền GD bây giờ là tạo con người nó hỏng be, hỏng bét nên thời gian qua những con người này tiến hành “công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã vô tình làm cho xã hội, đất nước giống như một quái thai.
  – Nghĩ mà buồn cười, lỡ mai mốt trời xui đất khiến cả nước phải định hướng theo Tư bản chủ nghĩa, chẳng lẽ khi ấy phải đổi lại thành: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng tư bản chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” ?
  – “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phụ vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện và tình hình mới” vừa gọn vừa đầy đủ thế này sao không nói lại đi vẻ vời lung tung. Điều này phải chăng cho thấy nhận thức của nhiều trong ban soạn thảo đề án vẫn còn mập mờ lắm.
  – Nghiêm túc mà nói đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, nó quyết định đến số phận của cả dân tộc vì thế, lần này mà không triệt để thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức trong quá trình thực hiện từ những khâu nhỏ nhất thì mấy ngàn tỉ của dân rồi cũng sẽ đổ sông đổ bề nữa thôi. Đó là 1 tội ác!
  HTN: Cám ơn bạn RLB. Mong bạn có thêm góp ý ở các phụ lục, là các vấn đề, giải pháp cụ thể mà đề án cải cách đang đưa ra.

  • Rất nhiều người có suy nghĩ lạc quan, trong đó có tôi, đều đưa nhận định, mấy thập kỉ vừa qua nền giáo dục nước nhà đã thành công trong việc đào tạo ra nhiều thế hệ những Đàn Bò Đạt Chuẩn. Sản phẩm của giáo dục chính là con người. Bị kịch thay, con người đang sống trong xã hội VN như thế nào thì ai cũng thấy.
   Ở thời điểm hiện tại, đặt Con Người vào làm nhân tố Trung Tâm của cải cách giáo dục, tức có nghĩa là làm cách mạng. Ai cũng hiểu cách mạng có nghĩa là con đường dẫn đến những thay đổi.
   Người viết bản đề án thực sự có trí tuệ và thấu hiểu tình hình xã hội. Một bản đề án quá mù mờ và chung chung. Ai đọc cũng thấy hai từ “đổi mới”. Nhưng “đổi mới” là đổi mới cái gì?
   Ai muốn thay đổi?
   Ai không muốn thay đổi?
   Nói chung cái dân tộc này còn khốn khổ thêm vài chục năm nữa.

   • bác nói nặng lời rồi. đừng có đàn bò ở đây. nhắc bác là diễn đàn này họ kiểm duyệt gắt đấy. trong hai tháng đã dẹp nhiều comment như của bác rồi.
    Em thì nghĩ khác. Người ta có trí tuệ cả đấy. Nhưng có phải cứ trí tuệ là làm được đâu! Ở đây, diễn đàn này, nơi nhiều trí thức tập trung mà tự do còn chưa được cổ súy thì trong cái cơ chế kì quặc trên đầu ta có ai làm nổi không?

 • Đọc bài viết của bạn RBL khiến tôi cũng buồn lây lại cộng với cái buồn trong lòng nên không biết tả về cảm xúc này. Rất khâm phục RLB vì bạn có sự lạc quan lớn lao. Vì muốn vơi đi nỗi buồn nên tôi nhớ đến một công ơn to lớn của các vị làm chính sách (quyết định này chắc chắn là quyết định rất dũng cảm của BCT nước Việt nam ta). Xin khẳng định đây là thành công lớn trong chính sách lương thực và là tiền đề dẫn đến việc “vực Đạo” (theo tôi Đạo có nghĩa là con đường học đấy ạ)
  Ngày 11 tháng 8 năm 1969 thành lập Bộ Lương thực và Thực phẩm.
  Ngày 16 tháng 12 năm 1987, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm và Bộ Lương thực hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (tức là không còn Bộ Lương thực và Thực phẩm.)
  Năm 1989, lần đầu trong lịch sử, nước ta xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 310 triệu USD. Và liên tiếp trong mười năm sau, sản lượng lương thực nước ta mỗi năm tăng một triệu tấn. Cho đến năm 2005, Việt Nam xuất khẩu 5,2 triệu tấn, đạt 1,4 tỷ USD.

 • Tôi đọc đề án và một các phụ lục, đến nay hơi sốt ruột, xin kiến nghị nhỏ như sau. Hay là ta khởi xướng đề án” chọn bộ trưởng bộ GD&ĐT” và/hoặc ” tuyển nhân sự cho bộ máy…”. Thiển ý tôi, đề án đưa ra cách chọn người đứng đầu bằng dân chủ trực tiếp, phổ thông đầu phiếu từ ít nhất 3 ứng viên không phân biệt đảng, tôn giáo…Ứng viên phải thoả mãn các tiêu chuẩn ( phổ quát, tương tầm với xã hội văn minh, dân chủ) và phải có “bài” về GD được công bố, đối thoại, phản biện, hùng biện…rộng rãi và minh bạch; có chữ ký ít nhất 100.000 dân trong đó ít nhất 100 nhà khoa học, nhân sĩ…có danh. Rồi đem bầu, có giám sát.
  Nếu cho bộ máy, đơn giản là ra bộ đề thi một cách khách quan, độc lập, thiết thực…bảo mật để thi tuyển. Hội đồng thi và hội đồng chấm cũng thành lập và hoạt động độc lập, minh bạch, khách quan, trung thực… Kể cả bỏ thi quốc gia về ĐH thì vẫn áp dụng thi tuyển công chức như thế này.
  Người đứng đầu và bộ máy sẽ nghĩ, soạn thảo, hành động…nếu vượt quyền thì cấp cao hơn hoặc Quốc Hội phê chuẩn, vượt nữa, đem trưng cầu dân ý.
  Tôi nghĩ có nhiều đề án sẽ xuất sác và có thể trích bổ khuyết cho đè án nào được chọn.

 • Hôm qua đọc quyển sách toán lớp 8 thấy có bài : “phân tich đa thức thành nhân tử”, tôi hơi ngớ người ra một lúc, để nghĩ về chữ “nhân tử” là cái nghĩa gì?. Nào là “người chết/chết người, nào là phần tử nhân, nào là hạt nhân của..tử, vv. Thế rôi nhớ ra ngày xưa mình học thì có bài “phân tích đa thức ra thừa số”, vậy là hiểu! “Nhân tử” hay “Thừa số” thì cũng là mượn chữ Hán mà ghép…phứa. Thôi mình cứ hiểu nôm na mách qué là ” phép biến một con tính cộng ( và trừ) của các đa thức thành một con tính nhân của các đa thức.Tiếng Việt nghèo quá, không có từ nào dùng cho gọn. Chỉ nghĩ : chữ đã đi mượn còn nay thay mai đổi. Thầy sau viết sách hẳn gioỉ Hán tự hơn thầy trước viết sách. Nhưng trò nó có hiểu cái gì trong câu chữ đấy? Liệu Thầy viết sách có quan tâm?
  Hy vọng là đổi mới sách giáo khoa kỳ này không đề cao mấy chuyện thay từ ngữ, đặc biệt là mấy từ / thuật ngữ phải mượn tiếng nước ngoài mà cấu tạo.
  Hy vọng của tôi nó nhỏ nhoi thế nhưng liệu có thành không nhỉ ?
  Thay đổi to thì khó mơ. Bởi trộm nghĩ, người sau làm sách mà không thể hiện mình giỏi hơn người xưa sao xứng “trí thức” An nam thế kỷ 21?
  He he.

 • Ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác giáo dục . Tôi nghĩ nhà quản lý có chút nhầm lẫn. có ý nghĩ thay đổi, đổi mới công cụ giáo dục là đầu tư máy tính và internet. Tôi xin góp ý kiến thế này. ở trường tôi học, 1 trường College ở Mỹ, mỗi phòng học đều có một máy tính, một máy chiếu, 3 cái bảng trắng để viết. đổi mới là thế. không phải chỉ có máy tinh và internet. Máy chiếu ở một số lớp những sinh viên được xem phim tài liệu có liên quan môn học. có khi là một bộ phim hẳn hoi. đừng dùng máy chiếu để đọc chép.

 • Thay đổi giáo dục ở VN em nghĩ đầu tiên phải là Phương Pháp. Cách đào tạo của các bác nhà mình tạo ra sự thụ động cho hs, buộc hs phải nghĩ nhưng lại không dậy phải nghĩ thế nào hay nghĩ ra sao. Đề án này em thấy giáo điều và khiên cưỡng lắm

 • lại lãng phí mấy ngàn tỉ thôi.
  ngay tên đã có vấn đề đã “căn bản” rồi lại còn “toàn diện”, chọi nhau chan chát.
  mà nói thật, bây giờ học chỉ để thi, đổi mới mà vẫn áp lực thi cử thì lại như cũ cả thôi. có lẽ tâm lí đỗ đạt là một đặc trưng của ng việt ta, không đổi mới đc đâu.

 • >