Dự thảo Đề án đổi mới chương trình và SGK – Bộ GD&ĐT

[DỰ THẢO]

ĐỀ ÁN

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU NĂM 2015

Hà Nội, Tháng 4 năm 2014

 
Đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 bao gồm các phần, mục sau:
Phần thứ nhất. Mục tiêu đề án
Phần thứ hai. Phạm vi đề án
Phần thứ ba. Nội dung đề án
1. Cơ sở đề xuất định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa
2. Định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa
3. Nhiệm vụ, giải pháp
4. Tổ chức thực hiện đề án
Phần thứ tư.  Kiến nghị
 
Xem và tải xuống tại:
1. Toàn bộ đề án
2. Báo cáo thuyết minh đổi mới sách giáo khoa

>