How We Learn

Thẻ: Bùi Thiết

Sách giáo khoa lịch sử: hiện trạng và giải pháp – Bùi Thiết

(Góp bàn về sách giảng dạy lịch sử trong trường phổ thông)   Thứ nhất, cho các em học sinh cấp tiểu học được học lịch sử từ sớm, không phải là từ lớp 6 mới được học. Có thể từ lớp 2-3 trong chương trình học đã có môn lịch sử như loại Truyện kể lịch… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.