How We Learn

Thẻ: Đặng Thai Mai

Văn Minh Tân Học Sách – Đặng Thai Mai (dịch)

Cách đây môt thế kỷ, Văn Minh Tân Học Sách (kế sách xây dựng nền học mới để đạt đến văn minh) được coi là một cương lĩnh để xây dựng một nền giáo dục, học thuật mà dựa trên đấy quốc gia và dân tộc đi vào thế giới của văn minh và tiến bộ…. Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.