Hà Huy Khoái

Phương pháp dạy văn – Hà Huy Khoái

“Ý tại ngôn ngoại”, người xưa lời ít , ý nhiều. Tại sao? Vì họ phải viết (khắc) trên thẻ tre, vất vả lắm. Chữ nào đáng viết lắm mới được viết. Ngày nay chữ

Chuyện “vui” giáo dục – Hà Huy Khoái

1. Thế nào là người thầy giỏi? Giáo sư Lê Văn Thiêm có lần nói: “Người trò giỏi là người mà thầy không dạy gì cũng làm được. Người thầy giỏi là người tìm ra

Thi thế nào? – Hà Huy Khoái

Câu hỏi “thi thế nào” góp phần quan trọng trả lời cho câu “Học thế nào”. Ít nhất thì điều này cũng đúng ở Việt Nam. Gần đây vấn đề “bỏ hay giữ các kỳ

>