How We Learn

Thẻ: Nguyễn Hữu Độ

Quan điểm của Bộ GDĐT về tài liệu Tiếng Việt của Công nghệ giáo dục

QUAN ĐIỂM CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TS. Nguyễn Hữu Độ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo                                            Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục (TV1- CNGD) là kết quả nghiên cứu từ năm… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.