How We Learn

Thẻ: Văn Như Cương

Góp ý kiến về đề án xây dựng, triển khai chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015 – Văn Như Cương

Đề án gồm 20 trang có nhiều phần. Dưới đây tôi chỉ đề cập đến phần 3: Nội dung đề án. Và trong phần này tôi cũng chỉ xin bàn đến mục III: Giải pháp thực hiện Đề án. Đầu tiên tôi xin tóm tắt những công việc mà mục III đề ra:  Chuẩn bị… Read More ›

Bàn về cấu trúc của giáo dục bậc PTTH – Văn Như Cương

Vấn đề “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” đã được quyêt định  ở Đại hội XI của Đảng. Ở hội nghị Trung ương 6, tuy có bàn thảo nhiều, nhưng Trung ương Đảng chỉ nêu ra những định hướng cần thiết chứ chưa có quyết định nào về vấn đề đó…. Read More ›

Ai cần Ta? Ta cần Ai? – Văn Như Cương

1. Mỗi một trường ngoài công lập được ra đời do nhà sáng lập là một thầy giáo về hưu còn lưu luyến với nghề, một ông hiệu trưởng về hưu còn ham quản lí, nhà doanh nghiệp có tiền và có máu giáo dục…, cũng có thể là một tổ chức xã hội, hoặc… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.