Giáo dục đại học

Thư ngỏ – Pierre Darriulat

Thư ngỏ gửi tới: Ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kính thưa Bộ trưởng, Xin thứ lỗi cho tôi vì làm mất thời gian của Bộ trưởng. Là một công dân Pháp

>